UNED TECHNOLEG
CYNNAL

CYMORTH
TECHNEGOL

Cynigir ein cymorth technegol ar sail cytundebau lefel gwasanaeth gyda’r ysgolion, sy’n amlinellu’r gwasanaethau a gynigir. Rydym yn darparu gwasanaeth desg gymorth lle gall ysgolion adrodd ar broblemau neu ofyn am gyngor cyffredinol. Bob blwyddyn, cawn filoedd o alwadau, ac mae’r gallu gennym i anfon ein staff allan i ddelio â’r materion hyn yn yr amser cyflymaf posib.

Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi ceisio cynnig gwasanaethau mwy rhagweithiol, a thrwy ddatblygu system fonitro – rydym yn gallu canfod problemau yn fuan a gweithredu’n gynt. Ar unrhyw adeg, rydym yn monitro dros 500 o servers, gan sicrhau eu bod yn gweithio’n iawn. Yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn ymwybodol o broblem cyn i’r defnyddwyr sylwi. Mae ein technegwyr o amgylch y rhanbarth yn ddyddiol, yn ymweld ag ysgolion ledled Gogledd Cymru. Bydd y rhan fwyaf o broblemau’n cael eu datrys yn yr ysgolion, ond mae gennym weithdai trwsio penodol hefyd, lle byddwn yn gwneud ein gwaith atgyweirio.

Mae’r pecyn cymorth technegol yn cynnwys:

  • Cynnal a chadw ceblau rhwydwaith (ethernet a ffibr), offer rhwydwaith a chyfarpar di-wifr.
  • Gosod/arsefydlu servers, gliniaduron, cyfrifiaduron ac ategolion, a’u cefnogi.
  • Gwaredu offer.

GWERTHIANT

Elfen bwysig o’n gwaith yw gwerthu offer i ysgolion, ac mae ganddom staff dynodedig ar y gwasanaeth gwerthu’n unig. Fel arfer, mae CYNNAL yn rhan o’r broses ymgynghori, y caffael, y danfon a’r arsefydlu.

Mae gwasanaeth catalog ar-lein ar gael i’r ysgolion archebu offer a meddalwedd. Yn y rhan fwyaf o achosion, cedwir eitemau mewn stoc a gallwn ddanfon a gosod offer o fewn ychydig ddyddiau. Gellir cael eitemau nad ydynt yn ein catalog am brisiau cystadleuol, trwy ein cysylltiadau agos â chyflenwyr, sy’n ein diweddaru’n rheolaidd am gynnyrch a thueddiadau newydd.

Gweld Catalog

YMGYNGHORI

​Mae’r gwasanaeth ymgynghori a gynigir  i ysgolion yn rhan bwysig o’n gwaith. Gan ein bod yn sefydliad di-elw, gallwn roi cyngor di-duedd, er budd gorau’r ysgolion. Mae hyn yn cynnwys:

  • Cyngor ar ddewis a phrynu offer cyfrifiadurol ac ategolion.
  • Ymgymryd â rôl swyddog cleient at ran yr ysgol.
  • Cynllunio, prynu a rheoli prosiectau ar gyfer unrhyw brosiectau TGCh yn yr ysgolion.

Mae ein technegwyr yn ymweld â’r ysgolion yn rheolaidd i drafod prosiectau sydd ar y gweill, ac i roi cyngor cyffredinol iddynt. Yn ogystal â hyn, rydym yn trefnu cyfarfodydd ymgynghori blynyddol gyda phenaethiaid a rheolwyr TGCh,  i drafod prosiectau a datblygiadau sydd ar y gweill.

HYFFORDDIANT

Rydym yn llunio rhaglen o gyrsiau hyfforddiant technegol dwyieithog i ateb gofynion ein clientau. Fel arfer, cynhelir y rhain mewn ystafelloedd hyfforddi modern yn Cynnal, ond weithiau fe’u cynhelir mewn lleoliadau cynadledda (gan wahodd cynulleidfa fwy). Gall sesiynau hyfforddi fod yn unrhyw beth, o seminar awr o hyd i ddiwrnod cyfan gyda siaradwyr gwadd (a hyfforddwyr proffesiynol).

Gyda phoblogrwydd GSuite yn cynyddu bob blwyddyn, rydym wedi cynnal nifer o sesiynau min nos i ysgolion ar ddefnyddio Google Classroom. Fel rhan o barnteriaeth barhaus, mae CYNNAL wedi paratoi a chyflwyno cyrsiau ar Robotiaid, Rhaglennu ac iPads i ysgolion gyda Robin Williams.

ARSEFYDLU

Mae arsefydlu’n rhan bwysig o’n gwaith – byddwn yn gosod ac yn ffurfweddu pob elfen o is-adeiledd TGCh ysgolion:

  • Mae ein tîm arsefydlu offer clyweled a cheblau wedi gosod popeth o socedi rhwydwaith Cat5/6, i gysylltiadau ffibr optig a systemau di-wifr.
  • Mae ein technegwyr wedi ffurfweddu pob math o offer rhwywethiol gan y rhan fwyaf o’r prif wneuthurwyr (fel Netgear, HO, Ubiquiti, Juniper a Cisco).
  • Rydym wedi dylunio a gosod clystyrau o servers rhithiol, gydag offer storio SAN
  • Rydym wedi dylunio rhwydweithiau ysgol-gyfan ac ystafelloedd TGCh – gan gwblhau’r gwaith dylunio ac arsefydlu o fewn ychydig wythnosau.